Μενού Κλείσιμο

Y.5. Management, υπηρεσίες και ρυθμιστικό πλαίσιο τουρισμού

Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αφορά στον τουριστικό κλάδο και το ρυθμιστικό πλαίσιο που τον διέπει στην Ελλάδα. Αρχικώς επιχειρείται μία εννοιολογική διασάφηση των όρων τουρισμός, ταξίδι και θεματικός τουρισμός. Στη συνέχεια, η διδακτική ενότητα εστιάζει στην τουριστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβαίνοντας σε μία ιστορική επισκόπηση της εξέλιξης και διαμόρφωσης της τουριστικής πολιτικής στην Ευρώπη. Ακολούθως, δίδεται έμφαση στο ρυθμιστικό πλαίσιο της τουριστικής πολιτικής στην Ελλάδα. Περιγράφεται η Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του ΕΟΤ για τη διετία 2019-2020, και παρατίθεται η δέσμη κωδίκων ηθικής και δεοντολογίας, που ρυθμίζουν το πλαίσιο αποδεκτής συμπεριφοράς σε σχέση με τον τουρισμό και την τουριστική βιομηχανία. Η διδακτική ενότητα ολοκληρώνεται με την κατηγοριοποίηση και περιγραφή των μορφών και ειδών του θεματικού τουρισμού και με τις παραμέτρους που επηρεάζουν και χρειάζεται να λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τη διαδικασία ίδρυσης μίας τουριστικής επιχείρησης.

Επιμορφωτής : Κ. Μανασάκης

Αναλυτική ύλη για την ενότητα Υ5

Ημέρες – Ώρες ΕπιμόρφωσηςΏρες
Σύγχρονη(εξ αποστάσεως): Μέρα 9

Ασύγχρονη (εξ αποστάσεως): Μέρα 10

5

5