Μενού Κλείσιμο

Υ.1. Αγορά Εργασίας και Οριζόντιες, Οργανωτικές, Επιχειρηματικές και Διοικητικές Ικανότητες

Περιεχόμενο της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας αποτελούν: α) η επισκόπηση της κατάστασης των πραγμάτων στην αγορά εργασίας στην Κρήτη και β) οι κρίσιμες οριζόντιες δεξιότητες για την οικονομία και την αγορά εργασίας, με έμφαση στις οργανωτικές, επιχειρηματικές και διοικητικές ικανότητες, με στόχο την προώθηση και ενίσχυση της δυναμικής των επιμορφούμενων (του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος) στην αγορά εργασίας και (περαιτέρω) ανάπτυξης των αντίστοιχων οριζόντιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για τον πρωτογενή τομέα και τον τομέα του τουρισμού.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, θα ανακινηθούν και ζητήματα που αφορούν στη διάκριση γνώσης- δεξιότητας- ικανότητας (με βάση το CEDEFOP), στο επικαιροποιημένο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Βασικές Ικανότητες (European Reference Framework for Key Competences), στις 16 Δεξιότητες/Ικανότητες του Μέλλοντος (Futured Skills) με βάση τα ευρήματα της πρόσφατης διεθνούς έρευνας Delphi (Ehlers & Kellermann, 2019), στις νέες απαραίτητες δεξιότητες με βάση την μελέτη του World Economic Forum για το μέλλον της εργασίας (WEF 2020) και στις δεξιότητες και ικανότητες ου θεωρούνται αναγκαίες για την αγορά εργασίας της Κρήτης με βάση τα ευρήματα της σχετικής διάγνωσης αναγκών του Περιφερειακού Μηχανισμού.

Επιμορφωτής : Ν. Παπαδάκης

Αναλυτική ύλη για την ενότητα Υ1

Ημέρες – Ώρες ΕπιμόρφωσηςΏρες
Σύγχρονη(εξ αποστάσεως): Μέρα 1

Ασύγχρονη (εξ αποστάσεως): Μέρα 2

5

5