Μενού Κλείσιμο

Ενότητες

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα συναρθρώνεται από:

  • 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ διδακτικές ενότητες για όλους τους επιμορφούμενους και στοχεύουν στη ανάπτυξη κρίσιμων οριζόντιων και εγκάρσιων δεξιοτήτων, σημαίνονται δε με τον κωδικό “Υ”.
  • 5 διδακτικές ενότητες ΕΠΙΛΟΓΗΣ που αποτελούν μια δεξαμενή κρίσιμων θεματικών ενοτήτων, από τις οποίες καθένας/ καθεμία επιμορφούμενος/η μπορεί να επιλέξει 2, και σημαίνονται με τον κωδικό “Ε”.

Ως εκ τούτου κάθε επιμορφούμενος/ η θα πρέπει να παρακολουθήσει συνολικά 7 διδκακτικές ενότητες, 5 Υποχρεωτικές και 2 Επιλογής.

Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την 3ώρη δια ζώσης επισκόπηση και ανατροφοδότηση και την 2ώρη Αξιολόγηση των Επιμορφούμενων.

Θα υπάρχει Ανατροφοδοτική Αξιολόγηση Επιμορφούμενων ανά Διδακτική Ενότητα με ασκήσεις- ερωτήσεις, στο πλαίσιο της ασύγχρονης.

Η τελική αξιολόγηση των επιμορφούμενων θα γίνει με τεστ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, από δεξαμενή των ερωτήσεων των modules.

Οι διδακτικές ενότητες και η αξιολόγηση υλοποιούνται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του Επιμορφωτικού Προγράμματος.

Συνολικά λοιπόν το Επιμορφωτικό πρόγραμμα για κάθε Επιμορφούμενο/η θα έχει διάρκεια 75 διδακτικές ώρες, που θα αντιστοιχούν σε 5 ECVET (ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης).

Η διά ζώσης διδασκαλία θα γίνεται Σαββατοκύριακα για την διευκόλυνση των Επιμορφούμενων.