Μενού Κλείσιμο

Το Πρόγραμμα

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, συνήψαν πρόσφατα Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος μεγάλης κλίμακος. Πρόκειται για το Έργο «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για τη σύνδεση Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα», το οποίο βασίζεται στη Διάγνωση Αναγκών του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας και παραγωγικότητας των επιμορφούμενων- ωφελούμενων και ευρύτερα στο να συμβάλει στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης, με έμφαση στα ζητήματα της κοινωνικής- επαγγελματικής ενσωμάτωσης και της οικονομικής ανάπτυξης.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα έχει ως σκοπό:

  • την επιμόρφωση εργαζόμενων και ανέργων-δυνάμει εργαζόμενων στον αγροτο-κτηνοτροφικό τομέα και στον τομέα του τουρισμού και
  • την υποστήριξη-ενδυνάμωση της σύνδεσης Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα στην Κρήτη, μέσω της πρόσκτησης γνώσεων και της ανάπτυξης οριζόντιων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων των επιμορφούμενων.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα υλοποιείται με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία του Covid-19. Τα βασικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης είναι:

  • Πραγματοποιείται με συνδυασμό σύγχρονης  με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
  • Στην ασύγρχονη εκπαίδευση περιλαμβάνει βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, επιπλέον κείμενα σχετικά με το αντικείμενο της κάθε ενότητας και συμπληρωματικό μαθησιακό και ενημερωτικό υλικό.
  • Στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να μελετήσουν το υλικό που θα αναρτάται στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα από τους επιμορφωτές.
  • Η ασύγχρονη διδασκαλία θα προηγείται της σύγχρονης, ώστε κατά τη διάρκεια της σύγχρονης να υπάρχει συζήτηση και ανατροφοδότηση για το υλικό που έχουν μελετήσει οι επιμορφούμενοι.

 

Η Επιμόρφωση αρχίζει το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου (09.00-14.00), με την επιμόρφωση των επιμορφούμενων στη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και την 1η ασύγχρονη διδασκαλία και ολοκληρώνεται την Κυριακή 14 Νοεμβρίου με την τελική αξιολόγηση των επιμορφούμενων.

Πατήστε εδώ για το ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Νίκος Παπαδάκης.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Κρήτης και υλοποιείται από την Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Το Επιμορφωτικό  Πρόγραμμα, περιλαμβάνει 10 διδακτικές ενότητες 10 ωρών έκαστη (5 σύγχρονης διδασκαλίας και 5 ασύγχρονης), τις οποίες θα διδάξουν 10 εξειδικευμένοι Επιμορφωτές.  

Οι πρώτες 5 διδακτικές ενότητες, που στοχεύουν στη ανάπτυξη κρίσιμων οριζόντιων και εγκάρσιων δεξιοτήτων, θα είναι Υποχρεωτικές για όλους τους επιμορφούμενους.

Οι επόμενες 5 διδακτικές ενότητες είναι Ενότητες Επιλογής και συνακόλουθα θα αποτελέσουν μια δέσμη κρίσιμων θεματικών ενοτήτων, από τα οποία καθένας/ καθεμία επιμορφούμενος/η μπορεί να επιλέξει 2.

Ως εκ τούτου, κάθε επιμορφούμενος/ η θα παρακολουθήσει συνολικά 7 διδακτικές ενότητες, 5 Υποχρεωτικά και 2 Επιλογής.  

Οι σύγχρονες διδασκαλίες, θα γίνονται Σαββατοκύριακα (09.00-14.00) για τη διευκόλυνση των επιμορφούμενων.

Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την 3ώρη επισκόπηση και ανατροφοδότηση και την 2ώρη Αξιολόγηση των Επιμορφούμενων. 

Θα υπάρχει Ανατροφοδοτική Αξιολόγηση Επιμορφούμενων ανά Διδακτική Ενότητα με ασκήσεις- ερωτήσεις, στο πλαίσιο της ασύγχρονης διδασκαλίας.

Το Επιμορφωτικό πρόγραμμα πιστοποιείται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης και οι επιμορφούμενοι με την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος θα λάβουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Συνολικά λοιπόν το Επιμορφωτικό πρόγραμμα για κάθε Επιμορφούμενο/η θα έχει διάρκεια 75 διδακτικές ώρες, που θα αντιστοιχούν σε 5 ECVET (ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης).

Η συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι δωρεάν (δεν υπάρχουν δίδακτρα).