Μενού Κλείσιμο

E.1. Ανάληψη πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα

H συγκεκριμένη διδακτική ενότητα εστιάζει στην ανάπτυξη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας των ομάδων στόχος.

Συγκεκριμένα, η παρούσα διδακτική ενότητα εστιάζει στην ανάδειξη των βασικων χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων που πρέπει να αναπτύξει ένας επιχειρηματίας, εν συνεχεία εστιάζει στην ανάπτυξη γνώσης σχετικά με την διαδικασία αναγνώρισης επιχειρηματικών ευκαιριών καθώς επίσης και στην μεθοδολογία που ακολουθειται για την ανάλυση, επιλογή και υλοποίηση τών. Επιπλέον, αποτυπώνεται ο σημαντικός ρόλος των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην δημιουργία, ανάδειξη και εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων. Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα ολοκληρώνεται με μία επισκόπηση από μελέτες περίπτωσης που θα δράσουν καταλυτικά προς την κατεύθυνση διεύρυνσης των γνώσεων των ομάδων στόχου.

Επιμορφωτής : Μ. Βέργης

Αναλυτική ύλη για την ενότητα Ε1

Ημέρες – Ώρες ΕπιμόρφωσηςΏρες
Σύγχρονη(εξ αποστάσεως): Μέρα 11

Ασύγχρονη (εξ αποστάσεως): Μέρα 12

5

5