Μενού Κλείσιμο

E.5. Κοινωνική Οικονομία

Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αφορά στην κοινωνική οικονομία, εστιάζοντας στην ελληνική περίπτωση. Συγκεκριμένα, στην αρχή επιχειρείται η οριοθέτηση των πεδίων της Κοινωνικής Οικονομίας και των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, δίδοντας έμφαση στους σκοπούς που αποβλέπουν οι οργανισμοί κοινωνικής οικονομίας και στα κριτήρια και στα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχει μία επιχείρηση για να θεωρηθεί «Κοινωνική Επιχείρηση». Επίσης, περιγράφεται και αναλύεται η Κοινωνική Οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, παράλληλα, παρουσιάζονται και αναλύονται οι κατηγορίες οργανισμών κοινωνικής οικονομίας στην Ε.Ε. Στην συνέχεια, η διδακτική ενότητα εστιάζει στην Κοινωνική Οικονομία στην Ελλάδα και στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο, περιγράφοντας και την διάκριση των Κοιν.Σ.Επ. σε κατηγορίες ανάλογα με τον σκοπό τους. Η διδακτική ενότητα ολοκληρώνεται με μία ευσύνοπτη αλλά ουσιαστική περιγραφή και ανάλυση των βασικών βημάτων που χρειάζεται να γίνουν για την ίδρυση μίας Κοιν.Σ.Επ.

Επιμορφωτής : Β. Ταλιούρης

Αναλυτική ύλη για την ενότητα Ε5

Ημέρες – Ώρες ΕπιμόρφωσηςΏρες
Σύγχρονη(εξ αποστάσεως): Μέρα 19

Ασύγχρονη (εξ αποστάσεως): Μέρα 20

5

5